Независимо в кои сектор от икономиката развивате своя бизнес или желаете да стартирате такъв се нуждаете от бизнес план. По този начин Вие ще създадете най-важната предпоставка за успех – ясна визия и изяснена представа за проблемите и насоките на развитие.Според Вашите нужди ние ще Ви изготвим срочен (тригодишен или петгодишен) бизнес план, който включва:

  • Сравнителен анализ на компанията с отрасъла, пазарни позиции, SWOT анализ
  • Стратегии за развитие, основаващи се на ключови фактори и оценка потенциала на фирмата
  • Маркетингов план с характеристики и тенденции на пазара, ценова политика, дистрибуция, промоция, реклама и бюджет
  • Производствен план с описание на технологичен процес, оборудване , техническа инфраструктура, персонал и бюджет
  • Инвестиционен план за икономическа и финансова оценка на инвестиционни решения – оборудване, модернизация, реконструкция и изграждане на нови обекти
  • Организация и управление – организационна и производствена структура , мотивация, стимулиране, бюджет
  • Финансов план – анализ на отклоненията и причините, свързани с риска, равнище на доходност, финансова структура, състояние и бюджет.

Ако този бизнес план предвижда инвестиции и развитие, следващата стъпка е подготовка на проект за финансиране с помощта на предлаганите банкови продукти за бенефициентите по оперативните програми.