BSBOX изготвя маркетингови и рекламни стратегии за навлизане и/или налагане на всякакъв вид продукти и услуги (в областта на търговията, туризма, селското стопанство и т.н.), съобразени със спецификата и изискванията на своите клиенти чрез обстойно изследване на:

  • Характеристиката на пазара
  • Тенденциите в развитието на пазара
  • SWOT анализ (предимства, недостатъци,възможности, заплахи)
  • Пазарни проучвания – позициониране и конкуренция
  • Оценка на вътрешното и международно търсене и предлагане
  • Определяне на пазарни ниши
  • Продажби и пазарен дял
  • Ценова политика
  • Дистрибуция
  • Промоция и реклама, оценка на рекламни кампании, бюджет

Методи