До одобрение на проект и сключване на договор за финансиране се стига след изготвяне на добре обоснован план, отчитайки въпросите, върху които трябва да се работи и даващ точна оценка на приноса на проекта за увеличаване на добавената стойност на Вашия продукт/услуга и устойчивото развитие на Вашия бизнес чрез поставяне на цели и определяне индикатори за тяхното постигане.

Използването на консултантска помощ може да предотврати загубата на време за работа върху неща, които не се изискват или осъществяването им по начин, който не отговаря на изискванията. Това позволява да се започне работа веднага, без да трябва тепърва да се учите от своите грешки.

Опитът често позволява да се избегнат и грешки по отношение на разходите и улеснява процеса, което е доказано добра инвестиция!

BSBOX консултира фирми, бизнес организации и общини при разработване на планове, проекти и избор на подходящи финансови инструменти за тяхното реализиране чрез:

 • Проучване на всички текущи и предстоящи възможности за финансиране
 • БЕЗПЛАТНА ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ
 • Обосновка потребността от проекта в контекста на планираното развитие
 • Дефиниране и опис на очакваните резултати
 • Планиране дейностите за разработване и реализация на проекта
 • Определяне на необходимите финансови и други ресурси за изпълнение на проекта
 • Изготвяне на пълна проектна документация
 • Съдействие при необходимост от банково кредитиране
 • Кредитна обосновка в съответствие с изискванията на избрана за кредитиране банка
 • Осъществяване на координационна и консултантска помощ при реализирането на финансирани проекти
 • Подготвяне на стратегия за развитие и информираност според европейските стандарти
 • Управление и мониторинг на проекти
Проектен цикъл